فهرست بیماری های آيين نامه معافيت پزشکي خدمت سربازی

واحد جامعه صفحه ایران ضمن آرزوی سلامتی برای تمام همیهنان و جوانان برومند ایران اسلامی ، آئین نامه معافیت پزشکی خدمت سربازی را گردآوری کرده تا درصورتیکه عزیزی دارای مشکل می باشد بتواند از معافیت پزشکی استفاده نماید.

بخش اوّل: بيماري هاي عمومي

بند۱- ابتلاء به بيماريهاي قابل علاج كه مدّت درمان آنها بيشتر از يك ماه باشد و همچنين اعمال جراحي و كسانيكه در دوران نقاهت بيماري
مي باشند : معاف موقّت تا يكسال

بند۲- طول قد :

الف)كمتر از ۱۴۵ سانتي متر : معاف دائم

تبصره: براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسيي و بالاتر طول قد كمتر از ۱۴۰ : معاف دائم

ب) ۱۵۵ <= قد <=145 سانتي متر براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم و پايين ترو ۱۵۵ <= قد <=140 براي دارندگان مدرك تحصيلي ليساني و بالاتر  معاف از خدمات رزمي

بند۳- چاقي مفرط <BMI 35 : معاف از خدمات رزمي

بند۴-لاغری مفرط BMI<17 : معاف از خدمات رزمي

بند۵- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بخش دوم : بيماري هاي غدد مترشحه داخلي

بند۱- بيماريهاي غدد هيپوفيز شامل:آكرو مگالي ، ژيگانتيسم ، سندروم كوشينگ، ديابت بي مزه ، آدنوم هيپوفيز، هيپوفونكسيون كلّي هيپوفيز :  معاف دائم

بند۲- بيماريهاي غدد تيروئيد :

الف) هيپرتيروئيدي با داشتن علائم واضح باليني‌و آزمايشگاهي ( در مراكز دانشگاهي يا نيروهاي مسلح) در صورت عدم پاسخ به درمان:معاف دائم

ب) هيپرتيروئيدي وهيپوتيروئيدي با داشتن علائم واضح باليني‌و آزمايشگاهي ( در مراكز دانشگاهي يا نيروهاي مسلح)در صورت  پاسخ به درمان  :  معاف از خدمات رزمي

ج)گواترهاي حجيم با ميزان بيش از  cc100‌  با اثر فشاري و علائم انسدادي مجــاري تنفــسي خارج ريوي ( كه با اسپيرومتري  ثابت شده باشد ) : معاف دائم

د) تيروئيديتهاي حاد و تحت حاد : شش ماه معاف موقّت

بند۳- بيماريهاي غدد پاراتيروئيد :

الف)هيپرپاراتيروئيدي  : معاف دائم

ب) هيپوپاراتيروئيدي  : معاف دائم

بند۴- بيماريهاي غدد فوق كليوي :

الف)پركاري غده فوق كليوي  : معاف دائم

ب) كم كاري غده فوق كليوي :  معاف دائم

بند۵- ژنيكوماستي شديد كه با انجام سونوگرافي بافت فيبروندولار گزارش شده باشد و در ارزيابي مراحل رشد بلوغ در حد تانر۳و يا بالاتر(جنس مؤنث ) باشد :  معاف دائم

بند۶- سندروم كلاين فلترو سندرم كالمن :  معاف دائم

بند۷- بيماريهاي غدد ديگر:

الف) تومورهاي خوش خيم و بدخيم هيپوفيز :  معاف دائم

ب) هرمافروديسم ها : معاف دائم

بند۸- بيماريهاي تغذيه و متابوليك :

الف) ديابت قندي تيپI:  معاف دائم

ب) ديابت غير وابسته به انسولين (تيپ II) که با وجود درمان، هموگلوبين A1C  بالاتر از ۷ وقند ناشتاي بيش از ۱۲۶ اثبات شده طي بستري  در مراکز درماني نيروهاي مسلح ويا دانشگاهي داشته باشد : معاف دائم

ج) هيپرانسولينيسم همراه با هيپوگليسمي  اثبات شده در مراکز درماني نيروهاي مسلح ويا دانشگاهي :معاف دائم

بند ۹- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۱۰-  ساير بيماريها :

الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه  معاف موقت

ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش سوم : بيماري هاي پوست و بافت هاي زير پوست

بند۱- انواع اگزماي وسيع و شديد :

الف) درصورتي كه مزمن و مقاوم به درمان بوده و مانع از فعاليت در نيروهاي مسلح شود :  معاف دائم

ب)اگزماي شديد ، مزمن و مقاوم به درمان هر دو دست (از مچ به پائين به طور کامل ) و يا هر دو پا ( از مچ به پائين به طور کامل) :  معاف دائم

ج) درساير موارد  : معاف از خدمات رزمي

بند۲- عفونت هاي قارچي عميق و وسيع پوست مانند نوكارديازيس ، اسپروتريكوزيس و………

الف) درصورتيكه مزمن و مقاوم به درمان باشد  : معاف دائم

ب)كچلي  :  شش ماه معاف موقّت

بند۳- هيپرئيدروز(عرق كردن كف يک يا دو دست و يا كف يک يا دو پا ) شديد (بنحويكه در دماي معمول اتاق بعد از شستن و خشك كردن دستها يا پاها بعداز مدت ۵ دقيقه كف دستها  يا پاها كاملاً خيس شود)  : معاف از خدمات رزمي

بند۴- ليكن پلان پوستي و مخاطي شديد و گسترده  : معاف دائم

بند۵- پسوريازيس :

الف) شديد كف دست ها و يا پا ها و يا پسوريازيس هاي شديد و گسترده بدن (بيش از ۲۵درصد ) و يا انورسه و يا پسوريازيسهاي شديد سروگردن  : معاف دائم

ب) در ساير موارد  : معاف از خدمات رزمي

بند۶- سل هاي پوستي  : معاف دائم

بند۷- لوپوس اريتماتوسيستميك و يا لوپوس اريتماتو تحت حاد و يا لوپوس اريتماتوديسكوئيد  : معاف دائم

بند۸- خال هاي پيگمانته مادرزادي  و يا آنژيوم هاي وسيع و غيرقابل عمل :

الف) توأم با اختلالات عملي و يا در سرو صورت كه كراهت منظر شديد ايجاد كرده باشد :  معاف دائم

ب) در ساير موارد :  معاف از خدمات  رزمي

بند۹- ميكوزيس فونكوئيد و ساير لنفوماي پوستي و پاراپسوريازيس با پلاكهاي بزرگ :  معاف دائم

بند۱۰- سيكاتريس هاي جلدي در صورتي كه وسيع (بيش از ۲۰درصد) سطح بدن  و ضخيم بوده يا چسبندگي به اطراف داشته و مانع حمل تجهيزات ويا انجام تمرينات نظامي بوده يا تمايل به زخم شدن داشته و يا اختلالات عملي در اندامها ايجاد كرده باشد  : معاف دائم

تبصره-  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر  : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۱ – سيكاتريسهاي صورت وگردن در صورتيكه كراهت منظر شديد ايجاد كرده باشد :  معاف دائم

بند۱۲- ويتيليگوگسترده صورت و يا هر دو دست بطور کامل و يا باوسعت بيش از ۴۰ درصد كلّ بدن :  معاف دائم

تبصره – ‌ براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند۱۳- عوارض پوستي شديد كه در اثر اختلالات عروقي ايجاد شده باشد مانند فلبيت هاي عمقي و سطحي كه با ورم مزمن اندام توأم باشد  : معاف دائم.

بند۱۴- هيپودرميتهاي ندولر   شديد ، منتشر ، مقاوم و توأم با علائم سيستميك :  معاف دائم

بند۱۵-درماتوزهاي اتوايميون تاولي اكتسابي و مادرزادي  وآكرودرماتيت مزمن هالوپو ، آكرودرماتيت آنتروپاتيكا ، اريتم مولتي فرم شديد با درگيري مخاطي و عروقي  : معاف دائم

بند۱۶- هيپركراتوز يا ميخچه يا زگيلهاي كف هر دو دست و ياهر دوپا  :

الف) در موارد شديدكه بيش از ۳۰درصدكف هر يك از دستها و پاها را گرفتار كرده باشد و مقاوم به درمان باشد : معاف دائم

ب)در موارد خفيف :  معاف از خدمات رزمي

بند۱۷- فرونكولوز شديد و وسيع كه بيش از ۴۰درصد سطح بدن را گرفتار كرده باشد و مقاوم به درمان باشد :  معاف دائم

بند۱۸- بيماريهاي پوستي كه در حين انجام خدمت وظيفه يا در اثر حسّاسيّت و يا مسموميت نسبت به مواد شيميائي (شغلي، داروئي ، جنگي) ايجاد شده   و به درمان مقاوم باشد  : معاف دائم

بند۱۹- كهير:

الف) همراه با آنژيوادم :  معاف دائم.

ب) در ساير موارد :  معاف از خدمات رزمي

بند۲۰- آلوپسي آرآتا همراه با كراهت منظر يا توتاليس و يا يونيورساليس  :  معاف دائم

تبصره-  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر :  معاف ازخدمات رزمي

بند۲۱ – انواع آكنه  :

الف) آكنه Conglobata و Fulminant توأم :  معاف دائم

ب) آكنه شديد كه صورت و بدن را گرفتار نمايد و مقاوم به درمانهاي معمول باشد :  معاف از خدمات رزمي

بند۲۲- ليشمانيوز (سالك پوستي ) فعّال :  شش ماه معاف موقّت

بند۲۳-  ساركوئيدوز  :

الف) نوع منتشر با درگيري بيش از ۲۵درصد سطح  بدن : معاف دائم

ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند۲۴- بيماري ژنودرماتوز مانند توبروز اسكلروزيس ، ركلين هوزن ، آلبينيسم ،  گزرودرماپيگمانتوزا ، پورفيري : معاف دائم

بند۲۵- ايكتيوز گسترده مادرزادي يا اكتسابي :

الف) با گرفتاري بيش از ۲۵درصد سطح بدن : معاف دائم

ب )۲۵درصد و کمتر ازسطح بدن : معاف از خدمات رزمي

بند۲۶- ليكن سيمپلكس مزمن  :

الف) بين ۲۰- ۱۱ درصد سطح بدن : معاف از خدمات رزمي

ب ) ۲۱ درصد و بالاتر  سطح بدن : معاف دائم

بند ۲۷- هيدرآدنيت چرکي عود کننده :  معاف از خدمات رزمي

بند ۲۸- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۲۹-  ساير بيماريها :

الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه  معاف موقت

ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش چهارم : بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي)

بند۱- اختلالات استحاله اي سلولهاي عصبي (مانند فريدريش و ….) : معاف دائم

بند۲- اختلالات تعادلي مخچه اي  با علائم ثابت شده باليني و اقدامات پارا کلينيکي در مراکز درماني ن.م و يا دانشگاهي : معاف دائم

بند۳- انواع ميليتها و سكل آنها با علائم ثابت شده باليني و اقدامات پارا کلينيکي در مراکز درماني ن.م و يا دانشگاهي :

الف) درصورتيكه شديد باشد  : معاف دائم

ب)در موارد خفيف (زماني كه براساس طبقه بندي بين المللي(صفرتا پنج) تا حد ۴ باشد) :  معاف از خدمات رزمي

بند۴- انسفاليتها و انسفالوپاتيها در صورتيكه عوارض جسمي يا رواني پايدار وناتوان كننده داشته باشد :  معاف دائم

بند۵- مولتيپل اسكلروزيس  ( MS )  : معاف دائم

بند۶- انواع صغر عضلاني عضلات بزرگ :

الف)با اختلال شديد وضعف  مشهود  اثبات شده با EMGو  NCV:  معاف دائم

ب) در صورتيكه بدون ضعف مشهود باشد :‌ معاف از خدمات رزمي

بند۷- انواع ميوپاتي هاي اوليه و ثانويه :  معاف دائم

بند۸- اختلالات مادرزادي سيستم اعصاب مركزي از هر نوع  : معاف دائم

بند۹- انواع پاراپلژي ها ، پاراپارزي ها ، همي پلژي ها ، همي پارزيها و منوپلژيها  : معاف دائم

تبصره –  براي‌دارندگان‌مدارك  کارشناسي ‌و بالاتر در موارد پاراپارزيها  و يا همي پارزيها : معاف از خدمات  رزمي

بند۱۰- انواع اختلالات و حركات غير طبيعي عضوي مربوط به دستگاه خارج هرمي :  معاف دائم

بند۱۱- انواع صرع به شرط ثبوت كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني نظامي يا دانشگاهي باداشتن سوابق مستند  و مورد تأييد ابتلاء به صرع:معاف دائم

تبصره – در مواردي  كه شروط فوق تحقّق نيابد ولي احتمال وجود صرع باشد  : معاف از خدمات  رزمي

بند۱۲- انواع پلي نوريتهاي بهبود نيافته و سكل آنها با تأييد الكترود ياگنوزيس و اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي (حداقل دو مركز)  : معاف دائم

بند۱۳- انواع نوروفيبروماتوزها :

الف) در موارد شديد (اختلال عملكرد يا كراهت منظر) : معاف دائم

ب) درمواردخفيف :  معاف ازخدمات رزمي

بند۱۴- سابقه مننژيت هاي مزمن و سكل انواع مننژيت در صورت داشتن اختلال عملي و عصبي به شرط اثبات در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي:معاف دائم

بند۱۵- انواع نورالژيها :  معاف از خدمات رزمي

بند۱۶- انواع فلج اعصاب كرانيال :

الف) در موارد شديد   مقاوم به درمان  همراه با اختلال عملي با اثبات كلينيكي  و  پاراكلينيكي  : معاف دائم

ب) در موارد خفيف :  معاف از خدمات رزمي

بند۱۷- انواع سكته هاي مغزي با عارضه عصبي (ارگانيك يا غيرارگانيك)  : معاف دائم

بند۱۸- بيماري مياستني گراويس با اثبات كلينيكي و  پاراكلينيكي در مراكز درماني نظامي   يادانشگاهي: معاف دائم

بند۱۹- تورتيكولي

الف) ۲۵-۱۵ درجه انحراف از خط قائم بدن  : معاف از خدمات رزمي

ب) ۲۵ و بيش از ۲۵ درجه انحراف ازخط قائم بدن :  معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر:  معاف از خدمات رزمي

بند۲۰- فلج مغزي مادرزادي (C.P)

الف ) همراه با اختلال عملكرد مشهود :   معاف دائم

ب) در حالت خفيف (بنحوي كه در هنگام راه رفتن در ظاهر عمومي عارضه ايي مشهود نباشد) : معاف از خدمات رزمي

بند۲۱- هايپوكالمي پريوديك با حداقل دو بار بستري در مراکز درماني نظامي يا دانشگاهي و تأييد پاراکلينيک :  معاف دائم

بند۲۲-   گيلن باره  :

الف) حاد : شش ماه تا يكسال  معاف موقت

ب) بهبود يافته : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۳- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۲۴-  ساير بيماريها :

الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه  معاف موقت

ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش پنجم : بيماري هاي اعصاب و روان

بند۱- پسيكوزها :

الف) اسكيزوافكتيو، اسكيزوفرني ، اختلالات هذياني و پسيكوزهاي آتيپيك مزمن :  معاف دائم

ب) اختلال سايكوز گذرا : شش ماه معاف موقت

بند۲- اختلالات خلقي :

الف)ابتلا به بيماري دوقطبي نوع يك در هر مرحله و فاز : معاف دائم

ب) اختلال افسردگي اساسي  : معاف دائم

ج) انواع اختلال خلقي افسردگي خفيف (ديس تايمي و سايكلو تايمي ) ، اختلال خلقي دو قطبي نوع دوّم (هايپومانيا) در صورتيكه با دارو تحت كنترل بوده و يا تهديد كننده خود و اطرافيان نباشد  : معاف از خدمات رزمي

د) در صورتيکه حداقل شش ماه از حمله حاد(اولين حمله حاد مانيا) و افسردگي گذشته باشد و هيچگونه علامتي نداشته باشد : معاف از خدمات رزمي

بند۳- انواع اختلالات شخصيتي  :

الف) انواع سايكوپات(ضداجتماعي) ،  مرزي ،  اسكيزوئيد ، اسكيزوتايپال و پارانوئيد  :  معاف دائم

ب) انواع ديگر اختلال شخصيت در صورتيكه ناتوان كننده نباشد  : معاف از خدمات رزمي

بند۴- اختلال وسواس (OCD) ، اختلال پانيك ، اختلال اضطراب ، فوبيا يا PTSD يا سايراختلالات اضطرابي :

الف) نوع شديد مقاوم به درمان :  معاف دائم

ب) نوع خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند۵- انواع نقيصه هاي عقلاني و كندذهني ها (عقب ماندگي ها) :

الف) با ضريب هوشي زير ۷۰  : معاف دائم

ب) با ضريب هوشي بين ۹۰-  ۷۰  : معاف از خدمات رزمي

بند۶- اختلالات تكلم و لكنت زبان در صورتيكه علت رواني يا نورولوژيك داشته باشد :

الف) موارد شديد  :  معاف دائم

تبصره : براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر :  معاف از خدمات رزمي

ب) در موارد متوسط يا خفيف  : معاف از خدمات  رزمي

بند۷- كژخوئيها يي که مغاير شئونات اجتماعي  و نظامي(از جمله  انحرافات  جنسي و هموسکسواليتي ) باشد :شش ماه  معاف موقت

تبصره  – پس از شش ماه در صورت اثبات در مراکز درماني ن.م. : معاف دائم

بند۸- اختلالات كنترل تكانه شديد :  معاف دائم

بند۹- اختلالات سوماتوفرم در صورتيكه بيش از دو سال طول كشيده باشد به شرط ثبوت با مدارك پزشكي مستدل :  معاف دائم

تبصره – براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر :  معاف از خدمات رزمي

بند۱۰- اختلالات تيك صوتي يا حركتي :

الف) نوع شديد  : معاف دائم

ب) نوع خفيف  : معاف از خدمات رزمي

بند۱۱- اختلالات  فراگير رشد ( Pervasive  Developmental  Disorders ) از قبيل اختلال اوتيستيك… اثبات شده  :

الف)  شديد همراه با اُفت عملكرد واضح  : معاف دائم

ب)  خفيف  : معاف از خدمات رزمي

بند۱۲- اختلال هويت جنسي (TS (  با ارائه گواهي پزشکي قانوني و تأييد در مراکز درماني ن.م. : معاف دائم

بند ۱۳- اعتياد به مواد مخدر يا روان گردان : شش ماه معاف موقت

بند۱۴- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند ۱۵-  ساير بيماريها :

الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه  معاف موقت

ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش ششم: بيماري هاي جراحي مغز واعصاب

بند ۱- اسپوند يلوليزيس واسپونديلوليستزيس و رتروليستزيس :

الف) اسپوند يلوليزيس با هر درجه همراه با  اختلال و علائم عصبي :  معاف دائم

ب) اسپوند يلوليزيس بدون اختلال و علائم عصبي  : معاف از خدمات رزمي

ج) اسپوند يلوليستزيس  همراه با Bulge ديسك و يا ديسك دهيدراته  همراه با عوارض عصبي : معاف دائم

د) اسپوند يلوليستزيس درجه يك وبدون اختلال و عوارض عصبي : معاف از خدمات رزمي

ه) رتروليستزيس همراه با علائم اختلال و علائم عصبي  :  معاف دائم

بند۲- انواع هرني ديسكال يا Extrusion  ديسک : معاف دائم

( در مورد بيماران عمل نشده ،انجام   MRI ستون فقرات در مراكز درماني نظامي و يا دانشگاهي ضروري مي باشد و مواردي كه ممنوعيت داشته باشد از ميلوگرافي استفاده  شود )

بند ۳-   protrusion) ) ،برجستگي(Bul ging) يادهيدراتاسيون ديسكال همراه  با علائم باليني ياندول اشمورل  :معاف از خدمات رزمي

بند ۴- لامينکتومي با عمل جراحي همراه با سوابق مستند کلينيکي و پارا کلينيکي : معاف دائم

تبصره- ديسکتومي به روش ليزر که براي برجستگي(Bul ging) خفيف ديسک انجام شده است  : معاف از خدمات رزمي

بند۵- ساکراليزاسيون، لومباريزاسيون ، اسپينابيفيدا و همي ساکراليزاسيون :  معاف از خدمات رزمي

بند۶- تومورهاي استخواني خوش خيم ستون فقرات :

الف) در صورتيكه از نظر حجم و موقعيت اختلال عملي ايجاد نمايد  : معاف دائم

ب) بدون اختلال عملي : معاف از خدمات رزمي

بند۷- انواع شكستگي هاي مهره ها :

الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت

ب)  با کلاپس بيشتر از ۲۵درصد : معاف دائم

ج) شكستگي زوائد شوكي يا عرضي يا شكستگي مهره با كلاپس ۲۵ درصد و کمتر ازارتفاع مهره  : معاف از خدمات رزمي

بند۸- تغيير شكلهاي مادرزادي  جمجمه مانند ماكروسفالي ، ميكروسفالي و …:

الف)  با اختلال عملکرد :  معاف دائم

ب ) بدون اختلال عملکرد : معاف از خدمات رزمي

بند ۹- كيستهاي آراکنوئيد  و ضايعات مادرزادي با اثر فشاري و توأم با اختلال عصبي با يا بدون عمل جراحي  : معاف دائم

بند۱۰- اختلالات عروقي مغز (مثل آنوريسم و A.V.M)  : معاف دائم

بند۱۱- شکستگي هاي فرو رفته جمجمه بدون سابقه عمل جراحي  وفاقد عارضه يا شکستگي هاي خطي که موجب دياستازيس نشده باشد : معاف از خدمات رزمي

بند۱۲- سابقه عمل جراحي روي مغز و جمجمه  :

الف) در صورتيکه کمتر از شش ماه از عمل جراحي گذشته باشد  : شش ماه معاف موقت

ب) همراه  با اختلال  عملي و يا علائم عصبي  : معاف دائم

ج) بدون اختلال عملي و علائم عصبي   : معاف از خدمات رزمي

بند۱۳- كمپرسيونهاي نخاعي به علت تومورهاي استخواني مهره ها و يا سكل عفونتها و آراكنوئيديتها ، تنگي كانال نخاع و … كه همراه با   علائم كلينيكي و پاراكلينيكي  باشد يا به مرحله فلج رسيده باشد :  معاف دائم

بند۱۴-  هر نوع جسم خارجي در داخل جمجمه و كانال نخاعي  : معاف دائم

بند ۱۵- توراسيك اوت لت سندرم (TOS) :

الف) در صورت وجود علائم باليني و پاراکلينيک بارز :  معاف دائم

ب) درصورت عدم وجود علائم باليني از جمله دنده گردني و … : معاف از خدمات رزمي

بند۱۶- انواع خونريزي هاي سربر و مننژ:

الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان  : شش ماه معاف موقت

ب) با عارضه عصبي ( ارگانيك يا غير ارگانيك )  :  معاف دائم

ج) بدون عارضه  : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۷- تروماهاي عصبي :

الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان :  شش ماه معاف موقت

ب)فلج اعصابي كه سبب اختلالات عملي و ناتوان كننده شود :  معاف دائم

ج) صدمات عصبي حسي :  معاف از خدمات رزمي

بند۱۸- وجود كيستهاي مغزي و يا نخاعي :

الف) به هر اندازه (عمل شده يا عمل نشده)  به همراه اختلال عملي و يا علائم عصبي:  معاف دائم.

ب) بدون اختلال عملي يا علائم عصبي  : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۹-   تومورهاي   سيستم اعصاب مركزي (CNS) ومحيطي :

الف )  بدخيم : معاف دائم

ب) خوش خيم  با عارضه عصبي واختلال عملي :  معاف دائم

ج) خوش خيم   بدون عارضه عصبي و اختلال عملي  : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۰- هرگونه عمل جراحي روي ستون فقرات (به جز نسج نرم ) :

الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان  : شش ماه معاف موقت

ب) بهمراه اختلال عملكردي   واضح  : معاف دائم

ج ) بدون اختلال عملكردي   واضح  : معاف از خدمات رزمي

بند۲۱- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند۲۲-  ساير بيماريها :

الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت

ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش هفتم: بيماري هاي ريه و قفسه صدري

بند۱-تغيير شكلهاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته (سينه قيفي شكل) ، جناغ برجسته يا فقدان عضلات تنفسي :

الف) همراه با اختلال واضح باليني ( و تأييد پاراكلينيك )در  عملكرد   قلب (EF کمتر از ۵۰ )يا ريه(FVC کمتر از ۴۰درصد  پايه) :  معاف دائم

ب)  بدون اختلال تنفسي و قلبي  : معاف از خدمات رزمي

بند۲- تغيير شكلهاي مادرزادي يااكتسابي مجاري هوائي (فيستولها و تراكئوبرونكومگالي ) بهمراه اختلال عملكرد متوسط يا شديد ريه ( FEV1 کمتر از ۵۰درصد ) : معاف دائم

بند۳- تغيير شكل و نقصهاي مادرزادي ديافراگم (نبودن ديافراگم يا فلج آن) :  معاف دائم

بند۴- عدم تشكيل قسمتي از ريه (آژنزي ريه) يا آپلازي كامل يا جزئي  يا رزكسيون قسمتي از ريه طي عمل جراحي :

الف) با اختلال متوسط تا شديد درعملکرد تنفسي(FVC کمتر از ۴۰درصد پايه) :  معاف دائم

ب) با اختلال  خفيف در  عملکرد تنفسي  : معاف از خدمات رزمي

بند۵- استئيت و استئوميليت دنده ها يا ترقوه يا جناغ سينه يا كتف :

الف) نوع مزمن (بيش از ۶ماه )  : معاف دائم

ب)  نوع حاد :   شش ماه معاف موقت

ج)  نوع بهبود يافته  : معاف از خدمات رزمي

بند۶- شكستگي دنده ها (۳ يا بيشتر) يا جناغ يا ترقوه يا کتف :

الف) درموارد حاد جهت سير مراحل درمان :  شش ماه معاف موقت

ب)درصورتيکه موجب اختلال  متوسط يا بيشتر عملكرد تنفسي يا تغيير شكل شديد شده باشد به شرط اثبات در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي (FEV1 کمتر از ۵۰درصد ياFVC  کمتر از ۴۰درصد  پايه) :  معاف دائم.

ج) در صورت اختلال  خفيف عملکرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند۷- سيكاتريس ها ( ناشي ازسوختگي و يا  اعمال جراحي) كه ايجاد اختلال عملكرد تنفسي متوسط يا بيشتر نمايد (FEV1 کمتر از ۵۰درصد ياFVC  کمتر از ۴۰درصد  پايه) : معاف دائم

بند۸- انواع پلورزيها :

الف)  نوع مزمن ( بيش از ۶ماه ) : معاف دائم

ب)  نوع حاد :  شش ماه  معاف موقت

بند۹- سابقه پنوموتوراكس خودبخودي:

الف) تكرار شونده ( بيش از يك بار)  : معاف دائم

ب)  يك بار تأييد شده   : معاف ازخدمات رزمي

بند۱۰- ساركوئيدوز، فيبروز منتشر ريه ، سندرم كارتاژنز  : معاف دائم

تبصره –  در خصوص فيبروز ريه در صورتيكه كمتر از يك لوب درگير باشد براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر :معاف از خدمات رزمي

بند۱۱- فيبروز ريه ناشي از اسكار:

الف) با اختلال عملكرد متوسط يا بيشتر(FEV1 کمتر از ۵۰درصد ياFVC  کمتر از ۴۰درصد  پايه)  : معاف دائم

ب) با اختلال عملكرد خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند۱۲- بيماريهاي قارچي مزمن ريه  : معاف دائم

بند۱۳- پنوموكونيوزها : معاف دائم

بند۱۴ – سابقه ترومبوآمبولي ريه :

الف) اگر تكرار شونده باشد(بيش از يک بار) : معاف دائم

ب) اگر تكرار شونده نباشد : معاف از خدمات رزمي

بند۱۵- آمفيزم ريه :

الف) بصورت منتشر  : معاف دائم

ب) لوكاليزه   : معاف از خدمات رزمي

بند۱۶- كيست هاي مختلف ريه (درموئيد و…) پلوروپريكارديال ، ضايعات بولاريه و يا كيست هاي هوائي بزرگ و متعدد :

الف)با اختلال متوسط يا بيشتر عملكرد تنفسي(FEV1 کمتر از ۵۰درصد ياFVC  کمتر از ۴۰درصد  پايه) :  معاف دائم

ب)  با اختلال عملكرد خفيف و يا بدون اختلال عملكرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند۱۷- سكلهاي ريوي (ناشي از آبسه و ….) :

الف)با اختلال متوسط يا بيشتر عملكرد تنفسي(FVC  کمتر از ۴۰درصد  پايه) :  معاف دائم

ب)  با اختلال خفيف عملكرد و يا بدون اختلال عملكرد تنفسي : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۸- برونشكتازي  با درگيري حداقل دو لوب : معاف دائم

بند۱۹- سيستيك فيبروزيس (CF)  : معاف دائم

بند۲۰- برونشيت مزمن  همراه با اختلال عملكرد تنفسي متوسط و يا بيشتر( FEV1 کمتر از ۵۰درصد)  : معاف دائم

بند ۲۱- آسم به شرط اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي و داشتن سوابق درماني باليني ( FEV1 کمتر از ۵۰درصد) :

الف) با اختلال عملكرد تنفسي متوسط و يا بيشتر : معاف دائم

ب) در نوع خفيف و آلرژيهاي تنفسي  : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۲- اجسام خارجي ريه ، برونش و مدياستن كه عارضه ريوي ايجاد كرده و باعث اختلال  متوسط و يا بيشتر در عملكرد  ريه شده باشد و يا شرائين بزرگ را به مخاطره بيندازد به شرط اثبات در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي  : معاف دائم

بند۲۳- سابقه اعمال جراحي قفسه سينه اعم از برداشتن دو و يا بيش از دو  دنده يا توراكوپلاستي يا رزكسيون حداقل يک لوب ريه يا دكورتيكاسيون ريه  : معاف دائم

تبصره – تروما هاي غيرنافذ ريه كه باعث پارگي و كونتوزيون ريه شده باشد و بدون عمل جراحي بهبود يافته و اختلال عملكرد تنفسي نيز ايجاد نكرده باشد :  معاف از خدمات رزمي

بند ۲۴- تنگي هاي تراشه يا برونشها كه ايجاد اختلال عملكرد تنفسي  متوسط و يا بيشتر نموده باشد (با تأييد يافته هاي اسپيرومتري) :  معاف دائم

بند۲۵- مدياستنيتهاي مزمن  : معاف دائم

بند۲۶- پيوند ريه : معاف دائم

بند۲۷- هيپرتانسيون پولمونر اوليه در هر مرحله  : معاف دائم

بند۲۸- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند۲۹-  ساير بيماريها :

الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت

ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

 بخش هشتم: بيماري هاي استخوان (اسكلت)

بند۱-انحرافات ستون فقرات مادرزادي  يا اكتسابي :

الف)کيفوز توراسيک بالاي ۷۰ درجه و کيفوز توراکو لومبار بالاي۳۰ درجه :   معاف دائم

ب) کيفوز توراسيک بين ۷۰-۵۰ درجه  : معاف از خدمات  رزمي

ج) کيفوز توراکو لومبار بين ۳۰-۱۰ درجه : معاف از خدمات  رزمي

د) اسکوليوز بيش از ۳۰ درجه : معاف دائم

هـ) اسکوليوز بين ۳۰-۲۰ درجه : معاف از خدمات  رزمي

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر اسكوليوز بين ۲۰ تا ۴۵ درجه : معاف از خدمات رزمي

بند۲- شكستگي هاي قديمي حفره كوتيل (استابولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و با عارضه  مفصلي همراه باشد : معاف  دائم

بند۳- نكروز آواسكولار سراستخوان ران بهر علّت :  معاف  دائم

بند۴- شكستگي هاي لگن:

الف) نوع مالگين  :  معاف  دائم

ب)  نوع Open Book :  معاف از خدمات رزمي

بند۵- بيماري شوئرمان :  معاف از خدمات رزمي

بند۶- استئوميليت :

الف) نوع حاد  : شش ماه معاف موقت

ب)  عفونتهائي كه عليرغم ۶ماه درمان بهبود نيافته يا منجر به تغيير شكل استخوان همراه  با اختلال عملكرد شده باشد :  معاف  دائم

بند۷- تومورهاي خوش خيم استخواني:

الف) همراه  با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو به شرطي كه با عمل جراحي بهبودي حاصل نشود  : معاف دائم

ب)  داخل استخواني دراستخوانهاي فمور ، تيبيا ، كالكانئوس ، تالوس ، اسكافوئيد ، هومروس ، راديوس و اولنا با قطر بيشتراز ۳/۱ قطر استخوان : معاف دائم

ج) داخل استخواني  كمتر از ۳/۱ قطر استخوان : معاف از خدمات رزمي

بند۸- كيستهاي استخواني :

الف) كيستهاي بزرگ با خطر شكستگي يا با اندازه بيش از۳/۱  قطر استخوان يا کيستهاي کوچک متعدد(بيش از سه عدد) با عارضه (دراستخوانهاي فمور ، تيبيا ، كالكانئوس، تالوس ، اسكافوئيد، هومروس ، راديوس و اولنا) : معاف دائم

ب) كيستهاي كوچك و بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند۹- شكستگي ها ي استخوانهاي بلند :

الف) شكستگي هائي‌كه بعداز۹ ماه جوش‌نخورده باشدومفصل‌كاذب ايجادكرده باشدويا دروضع نامناسب جوش خورده‌و اشكال عملي ايجاد نموده باشد : معاف دائم

ب) شكستگي هاي جوش خورده استخوانهاي بلند و لگن با و يابدون نصب پيچ يا پلاك و يا كونچر و بدون عارضه: معاف ا زخدمات رزمي

ج) شكستگيهاي جوش نخورده بدون نصب پيچ و پلاك و كونچر كه كمتراز ۶ماه از تاريخ شكستگي گذشته باشد: معاف موقت  (به مدت حداكثر ۹ ماه از تاريخ شكستگي )

بند۱۰- شكستگي هاي استخواني غير از استخوانهاي بند۹ :

الف) بعداز ۹ ماه  جوش نخورده وبا عمل جراحي نيز بهبود نيافته باشد همراه با اختلال عملکرد :   معاف دائم

ب) جوش نخورده باشد (كمتر از ۹ ماه ) :  معاف موقت (به مدت حداكثر ۹ ماه از تاريخ شكستگي)

بند۱۱- قطع يا فقدان يكي از اندامها :  معاف دائم

بند۱۲- كوتاهي پا :

الف) كوتاهي بيش از ۳ سانتي متر ( به استناد اسكنوگرام ) : معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي كوتاهي بيش از ۵ سانتي متر  : معاف دائم

ب) كوتاهي از ۱ تا مساوي ۳ سانتي متر  : معاف از خدمات  رزمي

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي كوتاهي از ۱ تا مساوي ۵ سانتي متر  : معاف از خدمات رزمي

بند۱۳- سينوويال كندروماتوزيس مفاصل بزرگ  همراه  با اختلال عملي :  معاف دائم

بند ۱۴- آنكيلوز  مفاصل بزرگ (هانش ، زانو ، آرنج ، شانه ، مچ پا ، مچ دست) : معاف دائم

بند۱۵- محدوديت حركات مفاصل(غيرقابل درمان و پايدار) :

الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه(محدوديت بيش از ۴/۱ محدوده طبيعي حركت مفصل مربوطه) : معاف دائم

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر محدوديت بين ۴/۱ تا ۲/۱ محدوده طبيعي حركت مفصل در اندام فوقاني : معاف از خدمات رزمي

ب)محدوديت حركات ساير مفاصل بزرگ ( مچ دست ، مچ پا ، آرنج )در صورتي كه بيش از نيمي از حركات  ، محدود شده باشد : معاف دائم

ج) در موارد خفيف تر همراه با اختلال عملكرد  : معاف از خدمات   رزمي

بند۱۶- در رفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ عمل كرده يا نكرده  ( بدون عارضه  ) :  معاف از خدمات رزمي

تبصره –  در صورتيكه در حين خدمت بيش از دو نوبت دررفتگي به فاصله بيش ازدو ماه ايجاد شود :  معاف دائم

بند۱۷- شلي ليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد  : معاف از خدمات رزمي

بند۱۸- سندرم ايسكميك ولكمن :

الف) در موارد شديد :  معاف دائم

ب) درموارد خفيف  : معاف از خدمات  رزمي

بند۱۹- فقدان كامل شست(از مفصل M.C.P) و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست  : معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر  : معاف ازخدمات رزمي

بند۲۰-  فقدان انگشتان دست :

الف) سه  انگشت و يا بيشتردر يك دست  : معاف دائم

تبصره-  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر، بيش از سه انگشت و يا انگشت شست بهمراه دو انگشت در يک دست : معاف دائم

ب)قطع يک بند  انگشت شست يا سبابه ويا بيش از دو بند در ساير انگشتان يک دست : معاف از خدمات رزمي

بند۲۱- عوارضي كه مانع باز شدن و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اكتيلي و …. (غيرقابل درمان) :

الف) در بيش از دو انگشت (مركب )  : معاف دائم

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ۳ انگشت و بالاتر :  معاف دائم

ب) در دو انگشت (ساده) : معاف از خدمات رزمي

بند۲۲- كوتاهي اندام فوقاني در مقايسه  با يکديگر :

الف) در صورتيكه بيش از ۵ سانتيمتر باشد : معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر كوتاهي بيش از ۷ سانتي متر  : معاف دائم

ب ) بين  ۵-۲ سانتيمتر براي مشمولين تا فوق ديپلم و ۷-۲ سانتيمتر براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر :معاف از خدمات رزمي

بند۲۳- سينوستوزاستخوانهاي ساعد :

الف) در دو دست  : معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

ب) در يك دست : معاف از خدمات  رزمي

بند۲۴- كوبيتوس واروس ووالگوس:

الف) همراه  با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي يكطرفه يا دو طرفه :  معاف دائم

تبصره- اختلال عملكرد يك طرفه براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر  : معاف از خدمات رزمي

ب)  بيش از ۱۰ درجه انحراف  : معاف از خدمات رزمي

بند۲۵- كوكساپلانا ، كوكساوارا ، كوكسا ماگنا ، كوكسا والگا :

الف)با گرفتاري بيش از ۳۰% از سر استخوان فمور و يا بيش از ۳۰ درجه تغيير ازمحور طبيعي : معاف دائم

ب)  با گرفتاري بين ۲۰تا۳۰درجه : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۶- پارگي منيسك :

الف) دو زانو همراه با اختلال عملکرد :  معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر  : معاف از خدمات رزمي

ب)  پارگي منيسك يك زانو و يا دو زانو بدون اختلال , عمل شده يا نشده  : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۷- پارگي شديد و كامل رباطهاي جانبي و متقاطع زانوي يک پا كه باعث ناپايداري مفصل گردد:

الف) در مواردي كه چند رباط (بيش از دو رباط) پاره شده باشد  :  معاف دائم

ب) در موارد پارگي رباط ACL و PCL   : معاف دائم

ج) د رموارد پارگي رباط ACL يا   PCL     بهمراه يكي از رباطهاي جانبي : معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف از خدمات رزمي

د)  پارگي ACL يا PCL   دوطرفه  : معاف دائم

هـ) در افراد جراحي شده (دو رباط و بيشتر) همراه  با اختلال عملي  : معاف دائم

و) در افراد جراحي شده بدون اختلال عملي  :معاف از خدمات رزمي

ز) پارگي منيسك و يك رباط  : معاف از خدمات رزمي

بند۲۸- ژنووالگوم ،  ژنوواروم  :

الف) در موارد شديد ( فاصله بين دو قوزك يا دو كونديل فمور  بيش از ۱۲ سانتي متر) : معاف دائم

تبصره : براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر بيش از ۱۴ سانتي متر : معاف دائم

ب) در موارد خفيف (فاصله بين دو قوزك يا دو كونديل فمور بين cm 12-5)  : معاف از خدمات  رزمي

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر فاصله cm 14-5  : معاف از خدمات رزمي

ج) همراه با چرخش تيبيا با فاصله مساوي و بيش از ۱۰ سانتي متر  : معاف دائم

تبصره-  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر با فاصله بيش از ۱۲ سانتي متر  : معاف دائم

بند۲۹- ژنوراكورواتوم :

الف ) بيش از ۱۵ درجه  : معاف دائم

ب) كمتر از ۱۵ درجه  : معاف از خدمات رزمي

بند۳۰ – صافي  كامل  كف  يك  يا  هر دو پا :

الف)  در انواع  سخت  بهمرا ه  دفورميتي  مچ   پا  مانند  (   Hill  valgus)  :  معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي وبالاتر :  معاف از خدمات رزمي

ب )صافي كامل كف يك  يا هر دو پا  در  انواع  ( Rigid يا  Flexible) بدون عارضه و دفورميتي  : معاف از خدمات رزمي

بند۳۱ – پارگي بهبود نيافته تاندون آشيل  : معاف دائم

بند ۳۲- كوتاهي تاندون آشيل توأم با اختلال در نشستن و محدوديت حركتي مچ پا  : معاف دائم

تبصره-كوتاهي تاندون آشيل توأم با اختلال در نشستن و محدوديت حركتي مچ پا براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف ازخدمات رزمي

بند ۳۳- تغيير شكل اكتسابي يا مادر زادي استخوانهاي تارس و متاتارس (هالوس و الگوس ) : معاف از خدمات رزمي

بند۳۴- قطع انگشتان پا :

الف) قطع سه انگشت كامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا : معاف دائم

تبصره – در صورتيكه قطع سه انگشت بغيراز انگشت  شست باشد براي دارندگان مدرك کارشناسي و بالاتر :معاف از خدمات رزمي

ب) قطع چهار انگشت در پاها : معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدرك کارشناسي و بالاتر  : معاف از خدمات رزمي

ج) قطع شست در يك پا  : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۵- اكي نيسم Foot drop  : معاف دائم

بند۳۶- دفورميتي هاي مفصل مچ پا :

الف) در مواردي كه اختلال در راه رفتن ايجاد كرده باشد:  معاف دائم

ب) درمواردي كه اختلال در راه رفتن ايجاد نكرده باشد :  معاف از خدمات رزمي

بند۳۷- بيماريهاي اسكلتي استخواني نظير استئوژنس ايمپرفكتا ، آرتروگريپوزيس ، سكلهاي شديد ناشي از CP و پوليو و انهدام كامل پاشنه (نكروز استخوان تالوس)  :  معاف دائم

بند۳۸- استئوكوندريت ديسكانت زانو ، هيپ و مچ پا  :

الف) درجه ۳ و بيشتر  : معاف دائم

ب ) کمتر از درجه ۳ : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۹- بيماريهاي جوش نخوردگي اسكافوئيدو كن باخ  پس از ۹ ماه از زمان تشخيص  و درمان همراه  با اختلال عملكرد  : معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر  : معاف از خدمات رزمي

بند ۴۰ – تمام فلاپهاي پديكوله عضلاني ، آزاد :

الف) اگر نقص عضو يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد :  معاف دائم

ب) سايرموارد بدون عارضه  : معاف از خدمات رزمي

بند ۴۱ – پا چنبري( Club Foot ):

الف) در صورتيكه ايجاد عارضه دفورميتي نموده باشد كه مانع انجام تمرينات يا پوشيدن پوتين باشد  : معاف دائم

ب) در غير از موارد فوق :  معاف از خدمات رزمي

بند ۴۲ – وجود جسم خارجي در مفاصل بزرگ  :

الف) در صورتيكه با اختلال عملي واضح همراه باشد : معاف دائم

ب) بدون ايجاد اختلال عملي  : معاف از خدمات رزمي

بند ۴۳-  خارج كردن پاتلا (پاتلكتومي ):

الف) توتال  يک طرفه يا دو طرفه : معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر يک طرفه : معاف از خدمات رزمي

ب) پارسيل  همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم

ج)  پارسيل بدون اختلال  عملكرد : معاف از خدمات رزمي

بند۴۴- كندرومالاسي پاتلا واسكوداشلاتر: معاف از خدمات رزمي

بند۴۵- آسيبهاي عروق اندامها :

الف) در صورتيكه سبب اختلال عملكرد بارز اندام شده باشد: معاف دائم

ب) در صورتيكه اختلال ايجاد شده جزئي باشد معاف از خدمات رزمي

بند۴۶- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند۴۷-  ساير بيماريها :

الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت

ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش نهم: بيماري هاي دستگاه گوارش و جراحي عمومي

بند۱-ازوفاژيتها :

الف) ازوفاژيت شديد(مراحل ۳ و ۴ ) كه منجر به  مري بارت شده و يا ديسپلازي   (با گزارش پاتولوژي)داده و يا اولسري كه ايجاد عوارض ناتوان كننده كرده باشد(مانند تنگي مري)  : معاف دائم

ب) ازوفاژيت در مراحل يك ودو  : معاف از خدمات رزمي

بند۲- آشالازي  :

الف) عمل نشده  و عمل شده اي که بعد از عمل عود کرده  يا عارضه دار شده باشد : معاف دائم

ب) عمل شده بدون عارضه :  معاف از خدمات رزمي

بند۳ – واريسهاي مري به هر علت و با هر درجه  : معاف دائم

بند۴ – ديورتيكولهاي مري ،معده ، اثني عشر و ديور تيكولوز (عارضه دار و غير قابل عمل ) : معاف دائم

بند ۵- هرگونه زخم دستگاه گوارش كه با آندوسكوپي يا كولونوسكوپي در مراكز درماني نيروهاي مسلح ويا دانشگاهي  اثبات شده باشد  :

الف) درموارد عارضه دار (سوراخ شدگي يا خونريزي يا …) :  معاف دائم

ب) بدون عارضه  : معاف از خدمات رزمي

بند۶ – هرگونه اعمال جراحي روي كبد، كيسه صفرا، مجاري صفراوي ، پانكراس و طحال :

الف) همراه با عارضه مزمن غير قابل علاج و ناتوان کننده :  معاف دائم

ب) بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند۷- تومورها وكيستهاي  (مادرزادي يا اكتسابي):

الف) بدخيم دستگاه گوارش ( كبد ، پانكراس، طحال ) عمل شده يا عمل نشده  : معاف دائم

ب ) خوش خيم  عمل شده همراه با اختلال عملکرد  گوارشي  : معاف دائم

ج)خوش خيم عمل شده و نشده بدون اختلال عملکرد : معاف از خدمات رزمي

بند۸- آسيت به هر علت  : معاف دائم

بند۹- بيماريهاي متابوليك که منجر به آسيب کبدي شده باشد : معاف دائم

بند۱۰- هپاتومگالي شديد به هر علت(بشرطي كه اندازه كبد از خط وسط ترقوه در سونوگرافي بالاتر از  ۱۵ سانتي متر باشد ويا ۵ سانتي متر درزير دنده لمس گردد) :  معاف دائم

بند۱۱ – پورتال هايپرتانسيون به هر علت ، فيبروز و سيروز كبدي  : معاف دائم

بند۱۲- آبسه هاي چركي و آميبي كبد  :

الف) حاد  : شش ماه معاف موقت

ب ) عمل شده با عارضه  : معاف دائم

ج ) عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند۱۳- همانژيوم كبدي :

الف) با اندازه مساوي يا بيشتر از ۵ سانتي متر : معاف دائم

ب) با اندازه کمتر از ۵ سانتي متر : معاف از خدمات رزمي

بند۱۴- بيماري کر يگلر نجار،   كلستاز دوبين جانسون و روتور : معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك  کارشناسي و بالاتر  : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۵- بيماري ژيلبرت : معاف از خدمات رزمي

بند۱۶- بيماريهاي مادرزادي ، اكتسابي و يا سنگهاي كيسه صفرا و مجاري صفراوي ناشي از اختلالات خوني پايه : معاف دائم

بند۱۷- اسپلنومگالي قابل لمس (۱۶ سانتي متر و بيشتر با تأييد سونوگرافي در مراکز نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

بند ۱۸- اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال : معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۹- پانكراتيت :

الف) حاد  : شش ماه معاف موقت

ب) مزمن با عارضه : معاف دائم

بند۲۰- سنگهاي پانكراس و فيستول پانكراس : معاف دائم

بند۲۱- سندرمهاي سوء جذب (مانند بيماري سلياك ، اسپروي تروپيكال ، بيماري ويپل) لنف آنژكتازي عروق روده  :معاف دائم

بند ۲۲- كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD) به ثبوت رسيده مانند كرون ، كوليت اولسرو و … (با تأييد پاتولوژي) : معاف دائم

بند۲۳- پريتونيتهاي مزمن كه باعث اختلال در كار احشاء ( چسبندگي يا انسداد مکرر پارسيل روده) شده باشد( اعم از سلي يا قارچي) : معاف دائم

بند ۲۴- سندرمهاي پوليپوزيس : معاف دائم

بند ۲۵- تنگي هاي كولون ، ركتوم و مقعد بهر علت (عمل شده يا نشده )  : معاف دائم

بند۲۶- هيرشپرونگ :

الف ) ثابت شده  : معاف دائم

ب )  نوع ultrashort : معاف از خدمات رزمي

بند۲۷- پرولاپس  :

الف ) حقيقي ركتوم  : معاف دائم

ب ) سايرانواع پرولاپس ها  :  معاف از خدمات رزمي

بند۲۸- بي اختياري مدفوع مادرزادي واكتسابي (با تأييد كلينيك و پاراكلينيك )  : معاف دائم

بند۲۹- هرگونه فتق   خارجي نواحي اينگوئينال ، فمورال، و جدار شكم :

الف)   عمل شده عود كرده :  معاف دائم

ب) عمل نشده (جهت انجام عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت براي يك بار

ج) عمل نشده ويا عمل شده بدون عارضه  : معاف از خدمات رزمي

بند۳۰ – انواع فتقهاي ديافراگماتيك  (عمل شده و عمل نشده)  گريد ۳به بالا:

الف )با اختلال عملکرد گوارشي  يا  تنفسي  : معاف دائم

ب)بدون اختلال عملکرد گوارشي  يا  تنفسي  : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۱- فيستولهاي مقعدي غير قابل درمان :  معاف دائم

بند۳۲ – سينوس نافي  با ارتباط به روده يا مثانه اثبات شده عمل نشده  : معاف از خدمات رزمي

بند۳۳- سينوس پيلونيدال :

الف ) عمل شده يا نشده   : معاف ازخدمات رزمي

ب ) عمل شده عود کننده  با ارتباط به مقعد  و يا داخل کانال نخاعي  : معاف دائم

ج ) آبسه هاي پيلونيدال عمل نشده (جهت  انجام عمل جراحي) :  شش ماه معاف موقت

بند ۳۴ – بواسير ها :

الف) بواسيرهاي داخلي و خارجي با درجه  ۲و ۳  :  معاف ازخدمات رزمي

ب)  بواسيرهاي داخلي و خارجي با درجه بيش از ۳  با عود  بيش از دو بار پس از عمل جراحي و عارضه دار :معاف دائم

بند۳۵- واريس ها :

الف) شديد همراه با اختلال عملكرد و عوارض شديد :  معاف دائم

ب ) خفيف و متوسط :  معاف از خدمات رزمي

بند ۳۶- هرگونه اعمال جراحي روي دستگاه گوارش  که همراه با  اختلالات گوارشي بوده و منجر به برداشتن قسمتي از عضو (بجز آپانديس ) و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد  : معاف دائم

بند۳۷– تومورهاي عروق لنفاوي ، لنف آدنوم ،لنف ادم مزمن و الفانتيازيس كه لااقل يكي از اندامها را فراگرفته باشد  :معاف دائم

بند ۳۸- تومورهاي خلف صفاقي  :

الف ) بدخيم: معاف دائم

ب ) خوش خيم حجيم با عارضه : معاف دائم

ج ) خوش خيم بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند۳۹- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در      نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند۴۰-  ساير بيماريها :

     الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

     ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت

     ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش دهم: بيماري هاي خون و انكولوژي (بدخيمي ها )

بند۱-كم خوني هاي مگالوبلاستيك :

الف ) مقاوم به درمان  : معاف دائم

ب)  موارد قابل درمان دارويي :  معاف از خدمات رزمي

بند۲- اختلالات ساختماني ارثي گلبول قرمز :

الف) اوالوسيتوزيز بيش از ۴۰درصد: معاف دائم

ب) ۴۰ <= اوالوسيتوزيز< 15   : معاف از خدمات رزمي

بند۳- كم خوني هاي مزمن مادر زادي :

الف) در موارد هموگلوبين زير ۹  : معاف دائم

تبصره-  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هموكلوبين زير ۸  : معاف دائم

ب) ۱۲ < همو گلوبين <= 9   : معاف از خدمات رزمي

تبصره-  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هموكلوبين ۱۲ < همو گلوبين <= 8 : معاف از خدمات رزمي

بند ۴- كم خوني هاي اكتسابي با هموگلوبين زير ۱۰ : شش ماه معاف موقت

بند۵- پلي گلبولي اوّليه (پلي سيتمي اوليه ) و ترومبوسيتوز اوليه  : معاف دائم

بند۶-   اختلالات پلاكتي :

الف ) اختلالات پلاکتي با تعداد کمتر از ۷۵۰۰۰  بهمراه علائم : معاف دائم

ب) اختلالات کيفي پلاگتي به شرط بروز علائم باليني شامل خونريزي پوستي مخاطي با تأييد مراکز تخصصي نظامي يا دانشگاهي معتبر : معاف دائم

ج ) اختلالات کمي وکيفي پلاگتي در موارد خفيف تر از موارد فوق : معاف از خدمات رزمي

بند۷- بدخيمي هاي خون و دستگاه لنفاوي بطور كلّي : معاف دائم

بند۸- اختلالات خوني ارثي و اكتسابي با منشأ ايمونولوژيك در صورت داشتن علائم باليني  با تأييد مراکز تخصصي نظامي يا دانشگاهي معتبر: معاف دائم

بند۹- آگرانولوسيتوز  : معاف دائم

تبصره – آگرانولوسيتوز هاي ناشي از مصرف دارو  : شش ماه معاف موقت

بند۱۰- تالاسمي ماژور، تالاسمي اينترمديت و سندرمهاي سيكل سل  (بجز سيکل تريت (trait ) : معاف دائم

بند ۱۱-هيپراسپلينيسيم  : معاف دائم

بند۱۲- بيماري فاويسم و يا اختلالات آنزيمي گلبول قرمز: معاف از خدمات رزمي

بند۱۳- آپلازي و يا هيپوپلاري مغز استخوان با هموگلوبين زير ۱۰ يا پلاكت زير صد هزارو يا شمارش مطلق نوتروتيل زير ۱۲۰۰ و يا آنكه به درمان دارويي مقاوم باشد  : معاف دائم

بند۱۴- تومورهاي بدخيم از هر نوع و در هر عضو كه باشد ولو اينكه درمان شده باشد :  معاف دائم

بند۱۵- تومورهاي خوش خيم چنانچه سبب اختلال مشهود در كار عضو يا بصورت عود كننده و يا با كراهت منظر همراه باشد  : معاف دائم

بند۱۶- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در      نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند۱۷-  ساير بيماريها :

     الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

     ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت

     ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش يازدهم: بيماري هاي دستگاه ادراري تناسلي

بند ۱- انسداد ادراري به دلايل عضوي يا عفوني يا فونكسيون :

الف) در صورتيكه برطرف كردن انسداد فقط با عمل جراحي امكانپذير بوده و عود كرده باشد :  معاف دائم

ب) در ساير موارد  : معاف از خدمات رزمي

تبصره –  موارد مرتبط با سنگهاي ادراري طبق بند ۴ عمل شود.

بند۲- برگشت ادرار به حالب ها :

الف) اگر دو طرفه يا يك طرفه مساوي يا بيشتر از درجه ۳  باشد : معاف دائم

ب)  يك طرفه و خفيف  : معاف از خدمات رزمي

بند۳- بيماريهاي عفوني (ميكروبي، انگلي ، قارچي) :

الف)مزمن  و عود  کننده با سه نوبت يا بيشتردر هر يک از اعضاء ذيل :كليه ، لگنچه، حالب ، مثانه ، بيضه ها ، مجاري ادرار و پروستات: معاف دائم

ب)  اپيديديميت و پروستاتيت مزمن : معاف از خدمات رزمي

بند۴- سنگهاي حالب ، كليه ، پروستات ، مثانه و نفروكلسينوز:

الف) در صورتيكه هيدرونفروز درجه ۳ ايجاد  كرده باشد و با وجود درمان سنگ ،هيدرونفروز پايدار باشد (يكطرفه يا دو طرفه) : معاف دائم

ب) سنگهاي شاخ گوزني عمل نشده عارضه دار : معاف دائم

ج) وجود سنگهاي متعدد علامت دار همراه با هيدرونفروز خفيف  : معاف از خدمات رزمي

د)سابقه وجود سنگهاي حالب يا كليه يا مثانه عمل شده بدون عارضه :  معاف از خدمات رزمي

هـ )چنانچه بيمار با سنگ و هيدرونفروز مراجعه نموده و قابل درمان باشد :  شش ماه معاف موقت

بند۵- تومورهاي خوش خيم  عارضه دار و عود کننده و بدخيم دستگاه ادراري تناسلي عمل شده وعمل نشده : معاف دائم

بند۶- بيماريهاي رتروپريتوان ، فيبروزرتروپريتوان و كيست هاي رتروپريتوان  همراه با عارضه : معاف دائم

بند۷- بيماريهاي طبي كليه  :

الف)سندروم نفروتيك ، گلومرولونفريت مزمن ، پيلونفريت مزمن ، بيماريهاي كلاژن كليه ، پروتئين اوري بيش از ۵۰۰ ميلي گرم  و نارسائي مزمن كليه : معاف دائم

ب )  گلومرولونفريت و پيلونفريت حاد : شش ماه معاف موقّت

ج )  هماچوري اسانسيل : معاف از خدمات رزمي

بند۸- هيدرونفروز يا اتساع لگنچه :

الف)درجه ۳(يكطرفه يا دو طرفه )در صورتيكه غيرقابل درمان باشد و يا پس از درمان همراه با عارضه باشد :معاف دائم

ب ) درجه يك و بالاتر (يكطرفه يا دو طرفه ) : معاف از خدمات رزمي

بند ۹ – نفركتومي  :

الف) يك طرفه : معاف دائم

ب) پارسيل يا  پيلوپلاستي  دو طرفه : معاف دائم

ج ) پارسيل يا  پيلوپلاستي  يک طرفه در صورت طبيعي بودن کليه ديگر : معاف از خدمات رزم

بند ۱۰- كليه نعل اسبي ، كليه اكتوپيك داخل لگن، اكتوپي يك طرفه (يعني هر دو كليه در يك طرف قرار گرفته باشند) : معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر  : معاف از خدمات رزمي

بند۱۱- پتوز كليه :

الف) درجه سه  : معاف دائم

ب) درجه دو : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۲- هيپوپلازي  :

الف)دو كليه و يا يك كليه به همراه عوارض و يا آپلازي و آژنزي هر يك از كليه ها : معاف دائم

ب)  با عملكرد طبيعي يك طرفه و بدون علامت  : معاف از خدمات رزمي

بند۱۳- كليه ميان اسفنجي  : معاف دائم

بند۱۴- فيستول سيستم ادراري به دستگاه گوارش يا پوست غيرقابل درمان : معاف دائم

بند۱۵- نكروزكورتكس يك كليه :

الف) در صورتي كه منجر به نارسائي يا كم كاري يك كليه شده باشد : معاف دائم

ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند۱۶- پيوند كليه : معاف دائم

بند۱۷- بيماريهاي عروقي كليه مثل: آنوريسم شريان كليوي ، انفاركتوس كليه ، ترومبوز وريد كليوي ، فيستول شرياني وريدي ، آنوريسم شرياني وريدي ، تنگي شريان كليوي : معاف دائم

بند۱۸- دوبليكاسيون حالب در صورتيكه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد : معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند۱۹- مگااورتر:

الف) دو طرفه شديد بهمراه علائم  : معاف دائم

ب) درغيراز موارد فوق  : معاف از خدمات رزمي

بند۲۰- اورتروسل  :

الف) دو طرفه اثبات شده  : معاف دائم

ب)  يك طرفه  : معاف از خدمات رزمي

بند۲۱- مثانه نوروژنيك اثبات شده در مراکز درماني نظامي يا دانشگاهي معتبر : معاف دائم

بند۲۲- سيستكتومي توتال و يا پارسيل  : معاف دائم

بند۲۳- تنگي گردن مثانه بدون عارضه  : معاف از خدمات  رزمي

بند۲۴- از بين رفتن قدرت انقباضي گردن مثانه (بهرعلت) كه منجر به بي اختياري ادرار شود با تأييد مراکز تخصصي نظامي يا دانشگاهي معتبر: معاف دائم

بند۲۵- هيپوسپاديازتنه آلت و ميان دو راه ( بجز هيپوسپادياز گلاندولار) : معاف دائم

تبصره –  ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر  : معاف ازخدمات رزمي

بند۲۶- اپيسپادياز : معاف دائم

تبصره –  براي دارندگان مدارك کارشناسي  و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند۲۷- انواع فيستولهاي مجرا به تنه آلت ، ركتوم و پرينه و اسكروتوم  : معاف دائم

بند۲۸- تنگي مجرا :

الف) در صورتيكه نيازبه عمل جراحي داشته باشد و ياجهت تخليه ادراري نياز به سوندگذاري مداوم و يا مكرر (CIC)داشته باشد :  معاف دائم

ب) در سايرموارد : معاف از خدمات رزمي

بند ۲۹- هيدروسل (بيضه ، طناب منوي )و كيستهاي طناب منوي :

الف) در صورت عود بعداز عمل جراحي : معاف دائم

ب) ساير موارد : معاف ازخدمات رزمي

ج) نوع حجيم جهت انجام عمل جراحي : شش ماه معاف موقت

بند۳۰- واريكوسل يكطرفه يا دو طرفه :

الف) در صورتيكه نياز به عمل جراحي داشته باشد (جهت عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت

ب) در صورتيكه بعداز عمل عود نمايد و درجه ۳ و بالاتر باشد  : معاف دائم

ج) فقط در مشمولين قبل از اعزام ،عمل نشده در هر درجه اي و نيز عمل شده بدون عارضه  : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۱- بيضه :

الف) اكتوپي و يا فقدان بيضه و آتروفي شديد دو طرفه  :معاف دائم

ب) آتروفي ،  اكتوپي يا فقدان بيضه يكطرفه  : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۲- اپي ديديمكتومي :

الف) دو طرفه  : معاف دائم

ب) يك طرفه  : معاف از خدمات رزمي

بند۳۳- شب ادراري با تأييد بررسيهاي پاراكلينيك (تست اوروديناميك و ….) اثبات شده در مراکز درماني نظامي يا دانشگاهي معتبر : معاف از خدمات رزمي

بند۳۴ – تغيير مسير ادراري با عمل جراحي  : معاف دائم

تبصره : براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر :  معاف از خدمات رزمي

بند۳۵-   اپيديديميت مزمن  :  معاف از خدمات رزمي

بند۳۶- كليه پلي كيستيك  بهمراه عوارض و يا ساير بيماريهاي كليوي : معاف دائم

بند۳۷- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت

در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند۳۸-  ساير بيماريها :

     الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

     ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت

        ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش دوازدهم: بيماري هاي فك و دهان و دندان

بند۱- ناهنجاريهاي استخواني فك و صورت كه موجب اختلال شديد در عمل جويدن يا تكلّم وهمراه با سوء تغذيه باشد :  معاف دائم

بند۲- آنكيلوز مفصل تامپور و مانديبولر يك طرفه و دو طرفه به شرط ثبوت پاراكلينيكي  : معاف دائم

بند۳- تومورهاي خوش خيم در صورتيكه از لحاظ حجم و موقعيت ايجاد اختلال شديد در جويدن و يا در تكلّم نمايند :معاف دائم

بند۴- كام شكاف دار  يا لب شكري عمل نشده و يا عمل شده با عارضه تنفسي يا تغذيه اي و يا اختلال تكلم و يا كراهت منظر ايجاد كرده باشد :  معاف دائم

بند۵- استئوميليتهاي استخوانهاي فك كه بعداز درمان منجر به ناهنجاري مشهود استخوانهاي فك و صورت شوند :معاف دائم

بند۶- ناهنجاريهاي زبان مانند آنكيلوگلوسي ، آتروفي و هيپرتروفي زبان، شكاف برداشتن و يا دو قطعه شدن زبان كه موجب اختلال  شديد  در جويدن و تكلم ويا بلع شود : معاف دائم

بند۷- كليه تومورهاي بدخيم فك و دهان  : معاف دائم

بند۸- ناهنجاريهاي اسكلتي واستخواني وعضلاني فك و صورت مثل اسپاسم همي فاشيال و ميكروزومي و … كه سبب عدم تقارن صورت و كراهت منظرشده باشد : معاف دائم

بند۹- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت  در  نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند۱۰-  ساير بيماريها :

     الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

     ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت

     ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش سيزدهم: بيماري هاي چشم و عوارض بينائي

بند۱-هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل :

(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم ، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد.)

الف) هيپرمتروپي بيش از۶ ديوپتر يك چشم : معاف دائم

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي بيش از ۸ ديوپتر يك چشم:  معاف دائم

ب) هيپرمتروپي از ۳  تا ۶ ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي از ۳  تا ۸ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي

بند۲- ميوپي با سيكلوپلژي کامل :

(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.)

الف)ميوپي بيش از۶ ديوپتر يك چشم : معاف دائم

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي بيش از ۸ ديوپتر يك چشم:  معاف دائم

ب)ميوپي از ۳  تا ۶ ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي از ۳  تا ۸ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي

بند۳- آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل :

(درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد)

الف) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي ۵ ديوپتر يک چشم : معاف دائم

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي ۷ ديوپتر يک چشم: معاف دائم

ب) آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط  از۳  تا ۵ ديوپتر هر يك از چشمها  : معاف از خدمات رزمي

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط  از۳  تا۷ ديوپتر هر يك از چشمها  : معاف از خدمات رزمي

بند۴- فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا دراثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينائي  (ديدكمتر از ۱۰/۱ و يا ميدان بينايي كمتر از ۱۰ درجه) باشد  : معاف دائم

بند۵ – اورام ملتحمه فصلي شديد  :  معاف از خدمات رزمي

بند۶- بيماريهاي  ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون ، گزروزيس ، آنتروپيون واكتروپيون :

الف) در دو چشم  : معاف دائم

ب ) در يك چشم  : معاف از خدمات رزمي

بند۷- ناخنك پيشرفته كه تامركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلّح ديده شود :

الف ) در دو چشم  با اختلال در ميدان بينايي : معاف دائم

تبصره- دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر  : معاف از خدمات رزمي

ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

بند۸- لك مركزي قرنيه:

الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد (لك وسيع در موقعي است كه بيش از۳ ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) :  معاف دائم

ب) در موارد خفيف تر :  معاف از خدمات رزمي

بند۹- كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم بااختلال در ديد : معاف دائم

بند ۱۰ – كلوبوم مادرزادي مردمك :

الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين ) : معاف دائم

ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۱- ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد  : معاف دائم

بند ۱۲- اكلوزيون وسيكلوزيون كامل مردمك يك يا دو چشم  : معاف دائم

بند ۱۳- ايريدكتومي يا ايريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي :

الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه يا عدسي توأم باشد  : معاف دائم

ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توأم نباشد : معاف از خدمات رزمي

بند۱۴- كاتاراكت مادرزادي ، ضربه اي ،  متابوليك وكاتاراكت عمل شده :  معاف دائم

تبصره- در صورتيكه بعداز عمل اختلال ديد ايجاد نكرده باشد ،  ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر :معاف ازخدمات رزمي

بند ۱۵- كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در رتينوسكوپي نمي نمايد  : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۶- كدورت شديد زجاجيه يك يا دو چشم به علت بيماريهاي زمينه اي يا تروما  :  معاف دائم

بند ۱۷- كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم  : معاف دائم

بند ۱۸- رتينيت پيگمانتوزا يا  رتينيتهاي غير پيگمانتوزا  يا آلبينيسم  : معاف دائم

بند۱۹- دژنرسانسهاي شبكيه و شب كوري به شرط اثبات توسط ERG  :

الف ) با افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي  : معاف دائم

ب)   كمتر از نصف ولتاژ  : معاف از خدمات رزمي

تبصره- درخصوص شب كوري يا کور رنگي براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر  : معاف از خدمات رزمي

بند۲۰- لوكساسيون كامل ياناقص عدسي يالنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم : معاف دائم

بند۲۱ – انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علّت يك يا دو چشم  : معاف دائم

بند ۲۲- آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم  : معاف دائم

بند ۲۳- بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي ، هيپوپلازي ، سوختگي ، سوراخ ماكولا، يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا واسكارماكولا و آتروفي عصب باصره : معاف دائم

بند۲۴- ميكروفتالمي يا بوفتالمي يك يا دو چشم  با اختلال بينايي يا کراهت منظر : معاف دائم

بند۲۵- اگزوفتالمي هاي تومورال يا ضربان دار بعلت بيماريهاي سيستميك يا عروقي يك يا دو چشم :  معاف دائم

بند۲۶- فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد به شرطي كه اختلال ديد ايجاد كرده باشد :

الف) در دو چشم : معاف دائم

ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

بند۲۷- افتادگي دائمي پلك ( در هر يك از چشمها ) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد :

الف) در دو چشم : معاف دائم

ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

بند۲۸ – استرابيسم   : معاف از خدمات رزمي

بند۲۹- نيستاگموس دائمي و مشهود : معاف دائم

بند۳۰- گلوكوم با اثبات توسط تستهاي پاراكلينيك  معاف دائم.

بند ۳۱- اجسام خارجي داخل كره چشم  غير قابل جراحي همراه با اختلال بينايي : معاف دائم

بند۳۲- پيوند قرنيه : معاف دائم

بند ۳۳- كراتوكونوس   با تأييد يافته هاي پارا کلينيک از جمله orb scan يا پنتا کم يا  توپوگرافي قرنيه  :

الف) درصورتيكه با كراتومتري قابل اندازه گيري نباشد : معاف دائم

ب) در صورتيكه عارضة واضح قرنيه و اختلال ديد  ايجاد كرده باشد : معاف دائم

ج) در بقيه موارد : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۴- تومورهاي خوش خيم به هر صورت  : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۵- آمبليوپي يك چشم يا دو چشم  : معاف از خدمات رزمي

بند ۳۶ – خشكي چشم ها  به علت بيماريهاي سيستميك و مزمن : معاف از خدمات رزمي

بند۳۷- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در      نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند۳۸-  ساير بيماريها :

     الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

     ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت

     ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش چهاردهم: بيماري هاي گوش ، حلق و بيني

بند۱- كاهش شنوائي يك طرفه بطوري كه معدل آستانه شنوايي هوايي Air conduction در فركانس هاي چهارگانه (۵۰۰ – ۱۰۰۰-۲۰۰۰-۴۰۰۰) بيش از ۸۰ دسي بل باشد : معاف دائم

تبصره۱: كاهش شنوائي يكطرفه براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم و پايين تر  اگر در فركانسهاي چهارگانه بين ۵۰ تا ۸۰ دسي بل باشد : معاف از خدمات رزمي

تبصره ۲: كاهش شنوايي بيش از ۵۰ دسي بل تافقدان كامل شنوايي يك طرفه براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناس و بالاتر : معاف از خدمات رزم

بند۲- كاهش شنوائي هر دو گوش بطوري كه معدل آستانه شنوائي هوايي در فركانس هاي چهارگانه در يك گوش بالاي ۵۰ دسي بل و در گوش ديگر بالاي ۵۰ دسي بل باشد : معاف دائم

تبصره-كاهش شنوائي هر دو گوش در فركانس هاي چهارگانه بين ۲۵ تا ۵۰ دسي بل : معاف از خدمات رزمي

بند۳- كري و لالي : معاف دائم

بند۴- فقدان كامل مادرزادي يا اكتسابي لاله گوش  :

الف ) دو طرفه : معاف دائم

ب ) يكطرفه : معاف از خدمات رزمي

بند۵- آترزي يا انسداد مجراي گوش خارجي :

الف) در تمام طول مجرا : معاف دائم

تبصره – در صورت يكطرفه بودن براي دارندگان  مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

ب ) قسمتي از مجرا  : معاف از خدمات رزمي

بند۶- عفونت مزمن گوش مياني كه (غير ايمن nonsafe) سبب استئيت و يا كولستئاتوم شود يكطرفه يا دو طرفه  :معاف دائم

بند۷- عمل جراحي راديكال ماستوئيدکتومي و هر گونه Canal wall  down : معاف دائم

بند۸- عفونت مزمن گوش مياني با ترشح چركي و پارگي پرده تمپان بهمراه كاهش شنوائي بيش از سي و پنج دسي بل درهر يك از گوشها  : معاف دائم

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر  : معاف از خدمات رزمي

بند۹- فلج كامل عصب صورتي مقاوم به درمان به هر علتي (علل ناشناخته ، بلز ، سندروم رامس هانت ،التهابات قديمي يا شكستگي استخوان روشه و غيره ) :

الف ) در صورتيکه  حداقل شش ماه از شروع آن گذشته باشد  : معاف دائم

ب )  موارد حاد  : شش ماه معاف موقت

بند۱۰- لابيرنتيت ها كه همراه با نيستاگموس واضح و علائم پاراكلينيك ثابت شده در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي باشد : معاف دائم

بند۱۱- بيماري و سندروم منير يا هرگونه سرگيجه مزمن با منشاء گوشي كه با بررسيهاي پاراكلينيك دربيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي تأييد شود :

الف) در صورتيكه بيش از ۶ ماه طول كشيده باشد : معاف دائم

ب)  سرگيجه مزمن با منشاء‌گوشي كه كمتر از ۶ ماه طول كشيده باشد : شش ماه معاف موقت

بند۱۲- عوارض مادرزادي يا عفوني دربيني ،كام ،لب وحلق كه توليد اختلالات شديد( تنفسي يا صوتي يا گوارشي) نموده ويا كراهت منظر ايجاد كرده باشد :  معاف دائم

بند۱۳- شكستگي هاي قديمي بيني با تغيير شكل ظاهري صورت كه نياز به عمل جراحي داشته باشد :  معاف از خدمات رزمي

بند ۱۴- رينيت آتروفيك همراه با كروت متعفن (بيماري اوزن ) : معاف دائم

بند۱۵- آنژيو فيبروم نازوفارنگس  :

الف)در صورتيكه براساس تقسيم بندي كاديش درجه دو يا بالاتر باشد عمل شده يا نشده : معاف دائم

ب)  در ساير موارد  : معاف از خدمات رزمي

بند۱۶- سينوزيت هاي توأم مزمن :  معاف از خدمات رزمي

بند ۱۷- پوليپوزبيني :

الف)  دو طرفه عود کننده بعد از عمل جراحي همراه با اختلال عملکرد تنفسي :  معاف دائم

ب)  يك طرفه و ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند۱۸- تومورهاي مخلوط(mixed ) غده بناگوشي و يا تحت فكي عمل شده و يا عمل نشده ( به شرط ثبوت دربيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

بند۱۹- بيماريهاي مادرزادي ، التهابي ، عفوني ، ضربه اي و يا تومورهاي حنجره كه توليد اختلالات شديد و دائمي صوتي يا تنفسي( با تأييد بررسيهاي پاراكلينيك)نمايد : معاف دائم

بند۲۰ – تومورهاي گلوموس ژوگولر،آنژيومهاي وسيع درنقاط مختلف گوش و حلق و بيني ، حفره و فضاي دهان ،زبان ، فكين ، سينوسهاي صورت و منضمات اعضاي فوق : معاف دائم

بند۲۱- فلج  تارهاي صوتي :

الف ) فلج  ارگانيک دو طرفه و يا يك طرفه با سابقه بيش از شش ماه  همراه با اختلال دائمي تکلم :معاف دائم

ب)  فلج غير ارگانيک تارهاي صوتي دو طرفه  : معاف از خدما ت رزمي

بند۲۲- تومورهاي بيني و سينوسها (يكطرفه يا دو طرفه) :

الف) بدخيم : معاف دائم

ب) خوش خيم  : معاف از خدما ت رزمي

بند۲۳- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت درنيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند۲۴-  ساير بيماريها :

     الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

     ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت

     ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش پانزدهم: بيماري هاي قلب و عروق

بند۱- عوارض عضوي دريچه اي قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلّح يا دانشگاهي : معاف دائم

تبصره ۱- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر  در صورت نداشتن اختلال عملكرد ي قلب : معاف از خدمات رزمي

تبصره۲- پرولاپس دريچه‌اي‌كه منجربه‌نارسائي نشده باشد و يا داراي نارسائي دريچه اي MR-PR درحد(Trivial ) يا TR در حد(+۱ يا Mild ) باشد : معاف‌ازخدمات رزمي

بند۲- بيماري مادرزادي قلب :

الف ) عمل شده و نشده  همراه با عارضه يا اختلال عملكرد : معاف دائم

تبصره- ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر در صورت نداشتن اختلال عملكرد قلب : معاف ازخدمات رزمي

ب ) بدون عارضه يا اختلال عملكرد : معاف ازخدمات رزمي

بند۳- هر نوع بيماري عروق كرونر در هر درجه و حالتي كه باشد  : معاف دائم

بند۴- نارسائي مزمن قلب :

الف) با EF کمتر از ۵۰  : معاف دائم

ب) با EF مساوي يا بيشتر از ۵۰ و کمتر از  ۵۵ : شش ماه  معاف موقت

بند۵- هر نوع بيماري مزمن پريكارد ، آندوكارد ، ميوكارد اعم از التهابي ، تومورال ، مادرزادي و اكتسابي  : معاف دائم

بند۶- بيماريهاي مادرزادي و يا اكتسابي ، تومورال و التهابي آئورت و سرخرگهاي بزرگ ، مانند كواركتاسيون ، آنوريسم ها ، آنژيومها و اتساع سرخرگهاي ريوي ، كانال شرياني باز، تنگي شريان ريوي اصلي و فيستولهاي شرياني وريدي در هر مورد عمل شده يا نشده  : معاف دائم

بند۷- ازدياد فشار خون شرياني :

الف)در صورتي كه در بيش از ۶۰% از اندازه گيريها ، فشار خون بازسيستوليك از ۱۶۰ ميليمتر جيوه و يا دياستوليك از ۱۰۰ ميليمتر جيوه بالاتر باشد ، (مقصود از فشارخون باز آن است كه حداقل بيمار ۷۲ ساعت در بيمارستان نظامي يا دانشگاهي بستري و توسط هولتر مانيتورينگ بررسي و اثبات شود) : معاف دائم

ب )  در صورتي كه در بيش از ۶۰% اندازه گيريها ، فشار خون بازسيستوليك بين ۱۶۰ – ۱۴۰ ميليمتر جيوه و يا دياستوليك بين ۱۰۰ – ۹۰ ميليمتر جيوه باشد : معاف ازخدمات رزمي

بند۸- ترومبوفلبيت ها :

الف) چنانچه عودكننده باشد  (سه بار يا بيشتر) : معاف دائم

ب) درموارد درمان شده و غيرعود كننده :  معاف از خدمات رزمي

بند۹- اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي فوق بطني  :

الف) با  تعداد بيش از ۱۰ ضربان در دقيقه ( در صورت تداوم با اثبات در بيمارستانهاي نيروهاي مسلّح يا دانشگاهي) : معاف دائم

ب) با تعداد بين ۵ تا ۱۰ ضربان دردقيقه : معاف از خدمات رزمي

بند ۱۰-  اختلالات  ريتم  به  صورت  اكستراسيستولهاي  بطني :

الف ) با  تعداد  بيش  از پنج  عدد  در دقيقه    يا  چند كانوني    يا  چند  شكلي  ،Multi form دو تا يا بيشتر پشت سرهم آمده  باشد، (بصورت R-on-T قرار گرفته باشد) :  معاف دائم

ب )  با  تعداد کمتر  از پنج  عدد  در دقيقه : معاف از خدمات رزمي

بند۱۱- تاكي آريتمي هاي فوق بطني :

الف) تاكيكاردي دهليزي ( بيش از ۱۴۰ ضربان در دقيقه به شرطي كه پس از سه ساعت استراحت بهبود نيابد و يا بيش از دو بار اتفاق بيافتد) ، فيبريلاسيون دهليزي ، تاكيكارديهاي نودال يا جانكشنال و تاكيكارديهاي بطني در هر مورد :  معاف دائم

ب ) تاکي آريتمي بين ۱۴۰-۱۱۰ : معاف از خدمات رزمي

بند۱۲- اختلال هدايت داخل دهليزي ، بلوك سينوس دهليزي ، وقفه سينوس دهليزي و سندرم تاكيكاردي و براديكاردي ، سندرم (اس.اس.اس) ، براديكاردي سينوزال كمتر از ۵۰ ضربان در دقيقه كه با فعاليت تعداد ضربان به حد لازم افزايش نيابد (به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

بند۱۳- اختلالات هدايتي دهليزي بطني :

الف) در صورتي كه منجر به استفاده از پيس دائم يا موقّت شود  : معاف دائم

ب) سندرم W.P.W وساير اختلالات هدايتي  : معاف از خدمات رزمي

بند۱۴- وجود يا سابقه بيماري تب روماتيسمي حاد به شرط عوارض قلبي :  معاف دائم

بند۱۵- شوك وازوواگال با  سابقه سنکوپهاي مکرر و تأييد بررسيهاي پاراكلينيك (تستTiltهمراه  با مستندات پز شکي تأييد کننده ) : معاف دائم

بند۱۶- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در      نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند۱۷-  ساير بيماريها :

     الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

     ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت

     ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش شانزدهم: بيمار يهاي روماتولوژي و بافت همبند

بند۱- آرتريتهاي عفوني  ويا ناشي از تروما در مفاصل بزرگ :

الف) نوع حاد جهت سير مراحل درمان : شش ماه معاف موقت

ب)عدم پاسخگويي به درمان همراه علايم باليني و يا تغيير شکل مفصلي و استخواني : معاف دائم

بند۲- آرتريت هاي عفوني مزمن مفاصل بزرگ  : معاف دائم

بند۳- آرتريت هاي التهابي :

الف) آرتريت هاي التهابي حاد از قبيل راكتيو، سندروم رايتر ، تب روماتيسمي ،FMF و تب مديترانه اي  : شش ماه معاف موقت

ب)آرتريت هاي التهابي تحت حادو مزمن : آرتريت روماتوئيد ، لوپوس اريتماتوز سيستميك ، اسپونديليت آنكلوزان ، آرتريت هاي پسوريازيسي ، آرتريت هاي التهابي روده ، بيماري ويپل ، آرتريت راكتيو، سندروم رايتر، كلاژنوزها ، و اسكوليتها، ساركوئيدوز و اسپونديلو آرتروپاتي سرونگاتيو FMF معاف دائم

ج) هيدرآرتروز مزمن و مشهود معاف دائم

بند۴- واسكوليتها:

الف) واسكوليتهاي نكروزان ، بيماري پان كلاسيك ، ‌پان ميكروسكوپيك وگنر، تاكاياسو، بيماري بهجت  : معاف دائم

ب) واسكوليتهاي ازدياد حسّاسيتي به همراه گرفتاري احشاء : معاف دائم

ج) بهجت پوستي مخاطي  : معاف از خدمات رزمي

بند۵- كلاژنوزها ، اسكلرودرمي ها ، پلي ميوزيت ها ، درماتوميوزيت : معاف دائم

بند۶- بيماريهاي متابوليك استخوان :

الف) استئومالاسي(طبق تعريف براساس سنجش تراكم استخوان درصورتيكه توده استخواني درمقايسه باحداكثرتوده استخواني بيش ازS.D 5/2 كاهش يافته باشد) : معاف دائم

ب ) استئوپروزهاي ثانويه يا  استئوپروزهاي با زمينه ارثي : معاف دائم

ج) استئوپني(طبق تعريف براساس سنجش تراكم استخوان درصورتيكه توده استخواني درمقايسه با حداكثر توده استخواني بين S.D 5/2-1 كاهش يافته باشد) : معاف از خدمات رزمي

بند۷- بيماريهاي كريستالي :

الف)  نقرس با سابقه سه نوبت عود حملات  : معاف دائم

ب- نقرس كاذب  يا هيپر اورسيمي : معاف از خدمات رزمي

بند۸- استئوآرتريت مفاصل (آرنج، شانه، لگن، زانو، مچ دست و مچ پا) :

الف) در فرم شديد و ناتوان كننده كه تغيير شكل و يا اختلال در عملكرد عضو ايجاد نموده باشد : معاف دائم

ب) در فرم خفيف  : معاف از خدمات رزمي

بند۹- شانه منجمد ، پارگي روتاتوركاف و يا پري آرتريتها ي شانه : معاف دائم

تبصره :در خصوص پارگي روتاتوركاف براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند۱۰- اليگونوروديستروفي RSDS : معاف دائم

بند۱۱- آرتروپاتي نورولوژيك (مفصل شاركو)  : معاف دائم

بند۱۲- شبه تومورهاي مفاصل :  سينوويت ويلوندولر، استئوكندروماتوز در مفاصل بزرگ ، همانژيوم  : معاف دائم

بند۱۳- استئونكروز مفاصل بزرگ و يا مفاصل كوچك كه اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند۱۴-  اسپونديلودسيت يا اسپونديلوديسكيت بروسلائي ، استافي ، سالمونلائي و سلي ستون فقرات  : معاف دائم

بند۱۵- بيماريهاي بافت همبند نظير استئوژنزيس ايمپرفكتا ،اهلر دانلوس وهمو سيتينوريمارفان  : معاف دائم

بند۱۶- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در      نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند۱۷-  ساير بيماريها :

     الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

     ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت

     ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

بخش هفدهم: بيماري هاي عفوني

بند۱- بيماران مبتلاء به هپاتيت  :

الف) هپاتيت حاد  : شش ماه معاف موقت

ب)  هپاتيت مزمن (بيش از ۶ ماه) :  معاف دائم

بند۲- بيماران داراي (HBSAg )مثبت :

الف) در صورتيكه يك آزمايش مثبت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي داشته باشد : شش ماه معاف موقت

ب) بعداز شش ماه مجدداً در صورت مثبت  شدن آزمايش مذكور  : معاف دائم

بند۳- بيماران مبتلاء به هپاتيت C با تأييد آزمايشگاههاي مورد تأييد نظامي يا دانشگاهي و وجود عوارض: معاف دائم

بند ۴- بيماران مبتلاء به ۲و    HTLV1: معاف دائم

بند۵- سل :

الف) سل ريه فعال  : معاف دائم

ب) سل احشائي فعّال و سل ستون فقرات و استخوانها و مفاصل در هر مرحله : معاف دائم

ج) سل ريه بهبود يافته وآدنيتهاي سلي درمان شده(با رؤيت و تأييد سوابق و مستندات كلينيكي و پاراكلينيكي توسط شورا):معاف ازخدمات رزمي

بند۶- جذام به هر شكل و در هر مرحله  : معاف دائم

بند۷- عوارض بيماريهاي عفوني مداوم ( مانند سيفليس ، مننژيت و…) كه بيش از ۶ ماه پايدار باشد واختلال عملكرد ايجاد كرده باشد : معاف دائم

بند۸- بيماران مبتلاء به نقص ايمني سلولي اكتسابي و حاملين ويروس HIV  با تأييد بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي :  معاف دائم

بند۹- بيماري مالاريا مقاوم به درمان (مقاوم به كلروكين)  : معاف دائم

بند۱۰- بروسلوز عود كننده و يا مقاوم به درمان  : معاف دائم

بند ۱۱ – هرگونه بيماري نقص ايمني مادرزادي بعلت اختلال كمي يا كيفي سلولهاي خون يا مغز استخوان  : معاف دائم

بند۱۲-ابتلاء به بيماري تب خونريزي دهنده(کريمه کنگو) در طول خدمت :  معاف دائم

تبصره – ابتلاء به بيماري تب خونريزي دهنده(کريمه کنگو) قبل از اعزام : شش ماه معاف موقت

بند۱۳-کيست هيداتيک : معاف دائم

بند۱۴-مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند(بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد)ليکن قادر به  طبابت در  نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند۱۵-  ساير بيماريها :

الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت

ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آيين نامه مي باشند : معاف دائم

اشتراک گذاری در:

تبادل نظر

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

به من اطلاع بده
avatar
wpDiscuz

آخرین خبرهای این سرویس